Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - INFORMATOR GMINNY
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
PDF
DRUKUJ
grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach udziela wsparcia dla około 1500 osób, co w przeliczeniu na mieszkańców oznacza, że co 6,6 osoby  korzysta z  jego pomocy.

Przedstawiamy naszym czytelnikom  pracowników GOPS-u , ich funkcje, oraz  z jakimi sprawami możemy zwrócić się do danej osoby.

 

Ewa Dorociak - kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach

 • Organizuje pracę Ośrodka  oraz nadzoruje terminowe załatwianie spraw i właściwą obsługę -interesantów.
 • Koordynuje działania  z zakresu Pomocy Społecznej w Pionkach z instytucjami na terenie woj. Mazowieckiego.
 • Rozpatruje wnioski przygotowane przez pracowników socjalnych i podejmuje decyzje w sprawach przyznania świadczeń pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Realizuje  zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej oraz z rozeznanych potrzeb gminy /realizacja projektu systemowego/.
 • Prowadzi kontrole i szkolenia z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych.
 • Organizuje w ramach działalności Ośrodka poradnictwo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, psychologii i socjologii.
 • Współdziała z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami charytatywnymi i fundacjami w zakresie umożliwiania osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami pokonać.

 

Agnieszka Mróz - główna  księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach.

 

Jej praca zapewnia prawidłowy i terminowy obiegu dokumentów księgowych.

 • Prowadzi księgi rachunkowe ośrodka oraz księgowość przy projektach systemowych.
 • Sprawdza  pod względem formalnym i rachunkowym dowody księgowe (faktur, rachunków) stanowiące podstawę realizacji  wydatków.
 • Czuwa nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym.
 • Dokonuje bieżącej analizy wykonywania planów finansowych i na bieżąco informuje kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania środków otrzymywanych na wydatki z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 • Sporządza sprawozdania z zakresu działania  GOPS.

 

 Katarzyna Glegoła - pracownik do spraw płacowo-kadrowych


 

Zajmuje się:

 • Świadczeniem pracy socjalnej na rzecz osób wymagających pomocy, wsparcia w zakresie usług opiekuńczych.
 • Przeprowadza wywiady środowiskowe i aktualizuje dane w zakresie usług opiekuńczych.
 • Rozpoznaje na miejscu, w domach podopiecznych ich potrzeby i wnioskuje o przyznanie pomocy usługowej.
 • Organizuje usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 • Udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie pokonywania trudnych spraw życiowych osobom, które -dzięki jej pomocy-będą mogły samodzielnie rozwiązywać swe problemy.
 • Prowadzi też sprawy finansowo - kadrowe.

Izabela Karaś - referent do spraw  świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych


 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o  świadczenia rodzinne
 • Prowadzi  dokumentację wszystkich udzielonych  świadczeń /to w ciągu roku jest około tysiąca wniosków/  zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zapewnienia obsługę administracyjną dla 1500 osób.
 • Przygotowuje  projekty decyzji, prowadzi postępowania administracyjne  w sprawach realizacji świadczeń rodzinnych,  zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, naliczania składki rentowo-emerytalnej.
 • Sporządza listy wypłat udzielonych świadczeń.
 • Kompletuje i przygotowuje dokumentację  dot. świadczeń  przyznawanych na podstawie obowiązujących przepisów, prowadzi sprawozdawczość.

 

Artur Drab - pracownik do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego. • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego .
 • Przygotowuje projekty decyzji, prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.
 • Sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowych z realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dokonuje analiz realizacji tych świadczeń.
 • Sporządza listy wypłat udzielonych świadczeń.
 • Kompletuje i opisuje dokumentację dot. przyznawania i wypłaty świadczeń przyznawanych na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Prowadzi dokumentację dot.  postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Współpracuje z komornikiem sądowym w sprawie stanów egzekucji dłużnika.
 • Współpracuje z prokuraturą w sprawie składania wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu Karnego.

 

Karolina Chudzik  - pracownik socjalny

 • Prowadzi prace socjalne w środowiskach obejmowanych pomocą społeczną , w tym także zawiera  kontrakty socjalne.
 • Przeprowadza wywiady środowiskowe, opisuje i dokonuje ich aktualizacji.
 • Jej zadaniem jest pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
 • Udziela  informacji, wskazówek i porad w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne do samodzielnego rozwiązywania swych problemów.
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w sprawach przyznania  /bądź nie/, dożywiania, domów pomocy społecznej, zasiłków celowych i okresowych.
 • Utrzymuje ścisłą współpracę z placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, sądami, kuratorami, policją oraz instytucjami organizacyjnymi działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia.

 

Wiesława Nakoneczna - starszy pracownik socjalny

 • Prowadzi  prace socjalne w środowiskach obejmowanych pomocą społeczną,  w tym także zawiera kontrakty socjalnych .
 • Przeprowadza wywiady środowiskowe dokonuje aktualizacji danych, prowadzi dokumentację z tym związaną.
 • Zajmuje się pobudzaniem społecznej aktywności i inspirowaniem działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, by podopieczni poczuli swą zdolność do samodzielnego rozwiązywania własnych spraw.
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w sprawie przyznania dożywiania, domów pomocy społecznej, zasiłków celowych, okresowych i decyzji odmowy przyznania świadczeń.
 • Utrzymuje  ścisłą współpracę z placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, sądami, kuratorami, policją oraz instytucjami organizacyjnymi działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym faktury wystawiane za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych /zgodność z decyzją administracyjną/ opisuje je pod względem zasadności.
 • Kompletuje  dokumentację niezbędną do umieszczenia osoby w DPS/dom pomocy społecznej/.
 • Zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych .

 

Gabriela Piwońska  -  starszy pracownik socjalny

 • Prowadzi prace socjalne w środowiskach obejmowanych pomocą społeczną, a w tym także zawiera kontrakty socjalne.
 • Przeprowadza wywiady środowiskowe dokonuje  ich aktualizacji.
 • Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych to jej codzienna praca.
 • Udziela informacji, wskazówek i porad w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne do samodzielnego rozwiązywania spraw życiowych.
 • Przygotowuje decyzji administracyjne w sprawie przyznania dożywiania, domów pomocy społecznej, zasiłków celowych, okresowych i odmowy przyznania świadczeń.
 • Utrzymuje współpracę z placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, sądami, kuratorami, policją oraz instytucjami organizacyjnymi działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia.

 

Donata Szlachcic -  pracownik socjalny


 • Zajmuje się prowadzeniem własnej dokumentacji, dotyczącej świadczeń pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia.
 • Uświadamia podopiecznym, że sami mogą zmieniać „swój los", poprzez aktywne włączanie się do działań samopomocowych w  zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych, w rodzinach, grupach i środowisku w którym żyją.
 • Udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie szerokiego stosowania - we współpracy z podopiecznymi - pisemnej formy współdziałania i  kontraktu z instytucjami.
 • W zakres jej obowiązków wchodzi współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy, PCPR, Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, Posterunkiem Policji, Sądem Rejonowym, Szkołami Podstawowymi i Gimnazjum poprzez pedagogów szkolnych, konsultantem ds. rozwiązywania problemów rodzinnych, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punktem konsultacyjnym terapii uzależnień oraz innymi jednostkami udzielającymi wsparcia w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych.

Wszyscy Ci ludzie są nie tylko pracownikami administracji lecz również osobiście odwiedzają podopiecznych, w ich domach, interweniują gdy wymaga tego sytuacja; czy to małego dziecka, czy starszej osoby. Nie ograniczają się do pracy biurowej, lecz wysłuchują skarg i żalów, starają się  „po ludzku" pomóc,  załatwić i rozwiązać problem jak najlepiej dla osoby potrzebującej. Doceńmy pracę i starania tych ludzi. Oni rozumieją, że są po to by nam pomagać.

            na podstawie przygotowanych przez Donatę Szlachcic materiałów

opracowała  Danuta Szegda -Pestka

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 32
Stronę odwiedzono:
8701304   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
21-06-2018
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24