Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - INFORMATOR GMINNY
Załatw sprawę
PDF
DRUKUJ
grafika

dane  adresowe:
Urząd Gminy Pionki,
ul. Zwycięstwa 6a,
26-670 Pionki
tel.  (48)612-15-14 
fax. (48)612-12-34
mail:

REFERAT FINANSOWY
Zakres działalności: budżet gminy, wymiar podatku rolnego i podatku od nieruchomości, wymiar podatku leśnego, udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących wymiaru w/w podatków, wymiar podatków od środków transportowych, przyjmowania należności w/w podatków uiszczanych przez mieszkańców, przyjmowanie opłaty skarbowej, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym. POBIERZ DOKUMENTY


REFERAT ORGANIZACJI, KADR I EWIDENCJI LUDNOŚCI
Zakres działania: prowadzenie kancelarii Urzędu, obsługa Rady Gminy, Komisji, sprawy obrony cywilnej, kancelaria tajna, koordynacja zadań związanych z wyborami, obsługa jednostek pomocniczych samorządu gminnego, archiwum, sprawy organizacyjne, wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, sprawy kadrowe - pracownicy stali, pracownicy interwencyjni, tworzenie i prowadzenie bibliotek, placówek kulturalnych, zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania z miejsca pobytu stałego bądź czasowego, sprawy związane z rejestracją i przeprowadzeniem poboru, wydawanie decyzji w sprawach zameldowania lub wymeldowania na wniosek strony lub z Urzędu, zameldowania cudzoziemców, prowadzenie stałego rejestru wyborców, administracja stroną www, wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, promocja Gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, nadzór nad miejscami pamięci i zabytkami gminy

POBIERZ  DOKUMENTY

 

REFERAT GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Zakres działania: nadzór nad eksploatacją wodociągów i kanalizacji, opłaty za wodę, ścieki, wydawanie warunków technicznych zasilania w wodę i odprowadzania, ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków; Sprawy ochrony środowiska, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

POBIERZ DOKUMENTY

Pobierz harmonogram pracy konserwatorów

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Zakres działania: sprawy związane z podziałem nieruchomości, sprawy związane z dzierżawą i najmem gminnych nieruchomości oraz ich sprzedażą, rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacja i ewidencja mienia komunalnego, nadawanie numeracji nieruchomościom i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras agresywnych i ich rejestracja, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, współpraca ze służbami sanitarnymi w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na terenie gminy;

sprawy ochrony środowiska: prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

sprawy związane z gospodarką odpadami: prowadzenie ewidencji umów mieszkańców na wywożenie odpadów, ewidencji nieczystości ciekłych oraz ewidencji firm odbierających odpady, przyjmowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, przygotowywanie zezwoleń na wywóz nieczystości, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w związku z usuwaniem i wywozem materiałów zawierajacych azbest.

POBIERZ DOKUMENTY

 

 

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Zakres działania:
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nadzór nad inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy, nadzór nad budową wodociągów i sieci kanalizacyjnej, nadzór nad budową i remontami dróg, mostów, przetargi na roboty budowlane i instalacyjne, przygotowanie i organizacja przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, podejmowanie dzialań związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki określonym w planie zagospodatowania przestrzennego, prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego -oznakowania.

POBIERZ DOKUMENTY

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA 

D/S DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INFORMATYKI
Zakres działania:
sprawy związane z rejestracją bądź likwidacją działalności gospodarczej, wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

POBIERZ DOKUMENTY


RADCA PRAWNY

Zakres działania :obsługa i doradztwo prawne Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 47
baner 48
Stronę odwiedzono:
10738019   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
18-06-2019
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24