Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - INFORMATOR GMINNY
Przypominamy o składaniu wniosków o stypendium szkolne
PDF
DRUKUJ
grafika

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom imłodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - miesiąca, w którym wniosek jest składany;
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - oświadczenie osoby prowadzącej tą działalność o wysokości dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wraz z kopią księgi przychodów i rozchodów;


 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych wPowiatowym Urzędzie Pracy;
 • decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek mieszkaniowy).Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, prac społecznie-użytecznych;
 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
 • wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów;
 • odcinek lub decyzja renty/emerytury;
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, sezonowych lub innych;
 • inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów;
 • zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia: 15 września danego roku szkolnego i do 15 października danego roku szkolnego - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

Zasiłki szkolne mogą być przyznane uczniowi, słuchaczowi lub wychowankowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wniosek należy złożyć 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

wnoski należy składać :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach

ul.Zwycięstwa 6a

26-670 Pionki

pokój 2

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO


 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 8
baner 30
baner 31
baner 48
Stronę odwiedzono:
10288014   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
21-03-2019
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24